00-08

00-08
(original song in Hebrew)

חפש את נשמתי והצל אותה
חפש ובוא

אין לי מחבוא
אין לי עוד מחבוא

בוא נחיה ביחד בלי מסכות
בוא נהיה, בלי דאגות

בוא ניסע ונהנה לראות
עכשיו היום, פשוט לחיות

היא חיה מיום ליום
כבר שמונה שנים
הרופאים אומרים
שיש לה רק
שלושה חודשים
לנשום, לראות, להיות

אין לה מחבוא
אין לה עוד מחבוא

היא רוצה שיתנו לה
למות בלי שלום
בלי תשובות
בלי כסף או משאלות

8 années
(traduction français)

Cherche mon âme
et sauve-la
Cherche et vient

Je n'ai pas de cachette
Je n'ai plus de cachette 

Vivons ensemble
sans masques
Soyons, sans soucis
Voyageons et prenons plaisir de contempler
Maintenant, aujourd'hui, simplement vivre 

Je n'ai pas de cachette
Je n'ai plus de cachette 

Elle vit au jour le jour depuis huit ans
Les médecins lui disent qu'elle n'a plus que trois mois
pour respirer,
regarder, être 

Elle n'ai pas de cachette
Elle n'ai plus de cachette

Elle veut qu'ils la laissent mourir, sans paix, Sans réponse, sans argent ou voeu 

8 years
(english translation) 

Search for my soul and save it, search and come 

I do not have a hiding place, I no longer have
a hiding place 

Let's live together without masks
Let's be, with no worries
Let's travel
and enjoy looking
Now, today, just live 

I do not have a hiding place, I no longer have
a hiding place 

She has been living day by day since eight years
The doctors say she has only three months
To breathe, to see,
to be 

She does not have a hiding place,
She no longer have a hiding place 

She wants them to let her die without peace
No answers, no money and no questions

 

Angry


Angry  

Today I am angry
The angriest I’ve ever been
This unbearable feeling
Of intolerable things 

My eyes start burning
My head hurts and won’t sleep
The past has shown me
At least try to breathe

Sleep is a problem ‘cause this awful feeling won’t go
Ringing in my ears,
What are you looking for? 

For tomorrow I’m learning
To sit tight and be still
Patience is a problem,
I’m working till I’m ill

Dreaming of people disturbs my head
Too late for calm to appear
My back and my neck are hurting
At least try to heal 

Sleep is a problem ‘cause this awful feeling won’t go
Ringing in my ears, What are you looking for

En colère
(traduction français)

Aujourd'hui je suis en colère
Le plus en colère
que je n'ai jamais été
Ce sentiment insupportable
Des choses intolérables 

Mes yeux commencent à brûler
J'ai mal à la tête et je ne dors pas
Le passé m'a appris d’au moins
essayer de respirer 
Dormir est un problème car cet affreux sentiment ne va pas disparaître
Des voix résonnent dans mes oreilles.
Que cherchez-vous? 

Pour demain j'apprends
A être assise et rester calme
La patience est un problème,
Je travaille jusqu'à ce que je sois malade 

Rêver des gens perturbe ma tête
Trop tard pour que le calme apparaisse
Mon dos et mon cou me font mal
Au moins, essaye de te soigner 

Dormir est un problème car cet affreux sentiment ne va pas disparaître
Des voix résonnent dans mes oreilles. Que cherchez-vous?

 

Relocating

Relocating

The wind blows and we follow dreams
Dreams are shattered by
the evening breeze
I believe you believe it,
I cannot believe 

Buy imagination,
lack of inspiration
It’s a fantasy, that’s what it is
I believe you believe it but I cannot believe  

Chasing a better life,
a better delusion
Pie in the sky, an empty solution
I believe you believe it,
I just cannot believe 

Even if you learn the language,
don’t believe you’ll
like their habits
It’s a strange land with
a strange blend
You already know that,
but you refuse to leave. 

I believe you believe it,
I cannot believe
I believe you believe it,
I just cannot believe

You say your country
is much better looking
I say it’s all about
the beauty you’re choosing
Can’t relate to your faith,
just give us a break 

You don’t know how to mingle,
so stay in your place
Your children’ll be happy, come what may, maybe they’ll stay
Maybe they’ll relocate 

I believe you believe it,
I cannot believe
I believe you believe it,
I just cannot believe

Relocalisation
(traduction français)

Le vent souffle et
nous suivons des rêves
Les rêves sont brisés
par le vent du soir
Je crois que tu y crois,
je ne peux pas y croire

Acheter l’imagination,
une manque d'inspiration
C’est un fantasme,
voilà tout ce que c’est
Je crois que tu y crois,
mais je ne peux pas y croire 

Poursuivre une vie meilleure,
une meilleure illusion
Des promesses en l'air,
une solution creuse
Je crois que tu y crois,
mais je ne peux pas y croire 

Même si vous apprenez la langue,
ne croyez pas que vous aimeriez leurs habitudes
C’est un pays étrange avec une saveur étrange
Vous le savez déjà,
mais vous refusez de partir. 

Je crois que tu y crois,
mais je ne peux pas y croire
Je crois que tu y crois,
mais je ne peux juste pas y croire

Vous dites que votre pays est beaucoup plus beau
Je dis que tout depend de la beauté que vous choisissez
Je ne peux pas m’identifier
à votre foi, lâchez nous la grappe 

Vous ne savez pas comment vous mêler, alors restez à votre place
Vos enfants seront heureux,
quoi qu’il en soit,
peut-être resteront-ils
Peut-être qu'ils vont déménager

Je crois que tu y crois,
mais je ne peux pas y croire
Je crois que tu y crois, mais je ne peux juste pas y croire

LA PLACE

La Place

Les jours passent mais
la place reste vide
Ainsi va une voie insipide
Ciel si bas, silences en décibels
Et ces cris qui s'élancent dans le fiel 

Pas de trace, le néant qui préside
J'attends que le destin se décide
La pendule s'est arrêtée hier
Les aiguilles aux allures meurtrières 

Accrochée aux attentes assassines
Se noyer aux tourmentes d'une bassine
Et le vague nous entraîne nulle part
La routine où danse la marée noire  

Prise entre la brise et la grisaille
Ils disent que c'est la crise
qui nous cisaille
Temps tristes, une piste de chrysanthème
Sur un thème de chrysalide
En peine, en pleine
Quête d'antennes
Quand le vent t'emmène à perpète
Et qu'on prétexte quand même
Lâcher prise ou garder le contrôle
Face à la peur de perdre son rôle
Tout quitter pour trouver
Mais tu t'dis: qui t'es pour prouver ?  

Les jours passent sur la place fantôme
Poings serrés, l'âme au creux de la paume
Défilé de ces ombres en colonnes
Dans ce froid de métal s'abandonne

Les jours passent mais la place reste videThe Place
(english translation) 

The days pass but the place
remains empty. And so goes a tasteless way. Sky so low, silent decibels. And these cries that spring up in the gall 

No trace, the nothingness
that presides. I'm waiting for destiny to be decided
The clock stopped yesterday
The murderous needles 

Clinging to deadly expectations
Drowning to the torments of a basin
And the vagueness is taking us nowhere. The routine where the oil spill dances

Taken between the breeze and the grisaille. They say it's the crisis that shears us. Sad times, a chrysanthemum track. On a chrysalis theme. In pain, in full antenna quest. When the wind takes you to life. And you still pretence 

Letting go or keeping control
Faced with the fear of losing one’s role. Leave everything to find
But you tell yourself, who are you to prove? 

The days pass on the ghost place
Fists clenched, the soul in the hollow of the palm
A Parade of these shadows in columns. In this cold metal, surrenders.

The days pass but the place remains empty

Anywhere on this road

Anywhere on this road (Lhasa de Sela)

I live in this country now
I'm called by this name
I speak this language
It's not quite the same
For no other reason
Than this it's my home
And the places I used to be far from are gone


You've travelled this long
You just have to go on
Don't even look back to see
How far you've come
Though your body is bending
Under the load
There is nowhere to stop
Anywhere on this road


My heart is breaking
I cannot sleep
I love a man
Who's afraid of me
He believes if he doesn't
Stand guard with a knife
I'll make him my slave
For the rest of his life


I love this hour
When the tide is just turning
There will be an end
To the longing and yearning
If I can stand up
To angels and men
I'll never get swallowed
In darkness again


You've travelled this long
You just have to go on
Don't even look back to see
How far you've come
Though your body is bending
Under the load
There is nowhere to stop
Anywhere on this road

Teroutzim

תירוצים
(original lyrics
in Hebrew)

תירוצים תירוצים
לא לעשות דברים
תירוצים תירוצים
לא לחיים


אני מורידה סרטים
מתעלמת מדברים דחופים
נותנת לפחד לשלוט
צופה בראיונות
עם כל מיני נשים שונות
משווה את עצמי להן
הן נותנות לי השראה
הן מלוות אותי
כל אישה, כל ילדה
שחיה לעצמה

תירוצים תירוצים
לא לעשות דברים
תירוצים תירוצים
לא לחיים

שוב נרדמת מאוחר
מתעלמת ממחר
עודף העייפות תופס
צופה בהמון שטויות
מעבירה המון שעות
נסחפת אחרי הנט
מדמיינת מה יקרה
בעתיד הרחוק
אם נחייה
לא נחייה, מה יהיה

משנה דברים קטנים
מכניסה קצת שינויים
אני יעילה יותר
מנסה להנות
לא נותנת מקומות לחשש לקלוט
מנסה לחיות עכשיו
ולא לחיות מחר
להנות ממה שיש
מה שנותר

Des excuses
(traduction française)

Excuses et excuses
Pour ne faire pas des choses.Excuses et excuses
Dire non à la vie

Je télécharge des films et ignore les choses urgentes à faire,
Je laisse la peur prendre contrôle. Je regarde des interviews de toutes sortes de femmes, me compare à elles
Elles m'inspirent, elles m'accompagnent. Chaque femme, chaque fille
Qui vie pour elle-même

Excuses et excuses
Pour ne faire pas des choses.Excuses et excuses
Dire non à la vie

Encore une fois je m’endors tard j’ignore demain, l'excès de fatigue s'installe.
Je regarde beaucoup de bêtises.Ça prend beaucoup d'heures. Je dérive sur Internet.J’imagine ce qui se passera dans un avenir lointain.Si nous vivons, ne vivrons pas, que va-t-il se passer ?

Je change des petites choses, je m’ajuste, je suis plus efficace.
J’essaie de profiter, ne pas donner lieux aux craintes de se faire absorber.Essayer de vivre maintenant et ne pas vivre demain, profiter de ce qui est, de ce qui reste.

Excuses
(english translation) 

Excuses and excuses
To not do things
Excuses and excuses
Saying no to life 

I download movies and ignore urgent things,
Letting fear take control
Watching interviews with all sorts of different women, comparing myself to them
They inspire me, they accompany me
Every woman, every girl
That lives for herself

Excuses and excuses
To not do things
Excuses and excuses
Saying no to life  

I fall asleep late again
Ignoring tomorrow, excessive fatigue is taking a hold
Watching a lot of nonsense
Passing a lot of hours
Drifting on the internet
Imagining what will happen in the distant future
If we live, we will not live, what will happen 

Changing little things, making some adjustments, I'm more efficient.
Trying to enjoy, not giving fear any places to absorb
Trying to live now and not to live tomorrow, to enjoy what is here, what remains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shana

שנה

שוב בלי מילה
יום אחר יום
חודש כבר עבר ואבד

 שנה שלמה ולא ראיתי איך היא עברה

  קיץ בא וחופש בא
מי יקבע
מה הוא זמן
אין לו מילה

 שנה שלמה ולא ראיתי איך היא עברה

 

A Year
(english translation)
 

Again, without a word
Day after day
A month had already passed 

A whole year and I did not see how it went by

Summer came and freedom came
Who will determine what is time
It has no word 

A whole year and I did not see how it went by

Une année
(traduction française) 

Encore, sans un mot
Jour après jour
Un mois était déjà passé 

Toute une année, et je n'ai pas vu comment elle passait

L'été est arrivé et la liberté est venue
Qui va déterminer ce qu’est le temps
Il n'y a pas de mot 

Toute une année, et je n'ai pas vu comment elle passait

 

Forget About You

Forget About You  

Even though I know it’s
good to face
Memories that are hard to leave
Even if I try to do my best,
I cannot lie.  

Every time I dream of past events
I wake up with swollen eyes
Those memories are stuck with me
I hope not for life. 

I want to forget about you
Even though I know you’re part of who I am now
I need to forget about you
One day I will forgive
how you’ve treated me
And the people that I love  

I wanna be free,
wanna be happy on the stage
Like a Nina Simone song,
living on the edge
Never missing the past, thinking about the good things
it has brought
And constantly moving forward, blurring your image in the dark  

I want to forget about you
Even though I know you’re
part of who I am now
I need to forget about you
One day I will forgive how you’ve treated me and 
the people that I love

 Je veux t'oublier
(traduction française)

 
Même si je sais qu’il est important d’affronter des souvenirs difficiles à quitter
Même si j'essaie de faire de mon mieux, je ne peux pas mentir.  

Chaque fois que je rêve d'événements passés
Je me réveille les yeux gonflés
Ces souvenirs sont coincés en moi
J'espère que ce n’est pas à vie.  

Je veux t'oublier
Même si je sais que tu fais partie de ce que je suis maintenant
J'ai besoin de t'oublier
Un jour, je pardonnerai comment tu m’as traité, ainsi que les gens que j'aime

Je veux être libre, je veux être heureuse sur scène
Comme une chanson de Nina Simone, vivre sur le fil du rasoir
Ne jamais regretter le passé, penser aux bonnes choses qu'il m’a apportées, et en avançant constamment, diluant ton image dans le noir  

Je veux t'oublier
Même si je sais que tu fais partie de ce que je suis maintenant
J'ai besoin de t'oublier
Un jour, je pardonnerai comment tu m’as traité ainsi que les gens que j'aime

 

 

Get Up

Get Up 

Soon, I’ll be there,
making sense of your fears.
Trying my best to lift you up,
Fighting the darkness in your heart
Your friends are there to see you rise,
To keep you safe, stand by your side. 

And I wonder why you won’t get up
Why the doubts get into your head. 

There is no shame, it’s all part of the game
If you learn from the past,
you’ll be moving up so fast
Don’t keep yourself in the dark,
face the challenge,
trace your path

And I wonder why you won’t get up
Why the doubts get into your head. 

Lève toi
(traduction française)

Bientôt, je serai là pour donner un autre sens à tes peurs
Je fais de mon mieux pour te soulever. Combattre les ténèbres dans ton coeur. Tes amis sont là pour te voir t’élever, Pour te protéger, rester à tes côtés. 

Et je me demande pourquoi te ne te lèves pas. Pourquoi les doutes te montent à la tête. 

Il n’y a pas de honte, ça fait partie du jeu. Si tu apprends du passé, tu progresseras si vite
Ne reste pas dans le noir, relève le défi, trace ton chemin 

Et je me demande pourquoi te ne te lèves pas. Pourquoi les doutes te montent à la tête.

Yalda

ילדה

עצמי עינייך ילדה יפה
עצמי עינייך תבכי

את יושבת פה
מנקרת בתוך עץ חלול
כבר הכרזת בעבר
אין אנו, אין כלום
אבל הוא את ליבך ממשיך לבקש
מקשר תמים לאהבה אסורה
רוחך נשברה את ילדה מוזרה

את יושבת לבד
מתפללת לליבו 
מחכה שיבין 
וישאל לא רק לשלומו
אבל הוא את ליבך ממשיך לבקש
מקשר תמים לאהבה אסורה
רוחך נשברה את ילדה מוזרה

יד אחת
חום גופו
את חולמת בלילות
נשמתך נודדת ושרה תפילות

את יושבת פה
חושבת על מעשייך
מרגישה זנוחה
כמו אישה זקנה
אבל הוא את ליבך ממשיך לבקש
מקשר תמים לאהבה אסורה
רוחך נשברה את ילדה מוזרה

Une fille
(traduction française) 

Tu es assise ici
Picore dans un arbre creux
Tu as déjà déclaré dans le passé:
“Nous ne sommes rien, il n'y a rien entre nous”
Mais il garde ton coeur demandant
Un lien innocent vers un amour interdit
Ton esprit est brisé, tu es une étrange enfant 

Tu es assise seule
Priant son coeur
En attendant qu'il comprenne
Et qu’il te demande non seulement son bien-être
Il est envahi par la jalousie et embrouille ton esprit
Mais il garde ton coeur demandant
Un lien innocent vers un amour interdit
Ton esprit est brisé, tu es une étrange enfant 

Une main
Sa température corporelle
Tu rêves la nuit
Ton âme erre et chante des prières
Tu es assise ici
Penses à tes actions
Tu te sens négligée
Comme une vieille femme
Mais il garde ton coeur demandant
Un lien innocent vers un amour interdit
Ton esprit est brisé, tu es une étrange enfant

 Girl
(english translation) 

You sit here
Pecking in a hollow tree
You have already declared in the past
There is no we, we are nothing
But he keeps asking for your heart
From an innocent link to a forbidden love
Your spirit has broken, you are a strange child 

You sit alone
Praying for his heart
Waiting for him to understand
That he asks not only for his welfare
He’s overcome with jealousy and messes with your mind
But he keeps asking for your heart
From an innocent link to a forbidden love
Your spirit has broken, you are a strange child 

One hand
His body’s temperature
You're dreaming at night
Your soul wanders and sings prayers 

You sit here
Thinking about your actions
Feeling abandoned
Like an old woman
But he keeps asking for your heart
From an innocent link to a forbidden love
Your spirit has broken, you are a strange child